Skip to content
Become a Knight, join HC ARCUS

Intern regelement

Artikel 1: Algemeen

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging  “HC Arcus Zottegem” vzw, hierna de vereniging.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.  In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

Artikel 2: Leden

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

–           Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.

–           Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

–           Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in voorkomend geval, de statuten). Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden.

–           Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.

–           Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde sancties die opgelegd worden, zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie.

–           Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.

–           Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.

–           Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.

–           Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven zijn hier beschikbaar.

 

Artikel 3: Lidmaatschap

Inschrijving bij een club gebeurt via de website: https://www.hc-arcus.be/inschrijven/

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.

Deze bijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar. Bij aansluiting tot en met 31 december van het lopende werkingsjaar blijft de volledige bijdrage verschuldigd. Vanaf januari van het lopende werkingsjaar tot het einde van het lopende werkingsjaar blijft de bijdrage van januari van dat jaar verschuldigd.

Vanaf er meer dan twee (2) verschillende leden van eenzelfde gezin ingeschreven worden, zal vanaf de tweede inschrijving een kortingspercentage van 20% verrekend worden.

De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald.

Deze bijdrage omvat het volgende :

  • De huur van de terreinen;
  • De betaling van de trainers;
  • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij de hockeyfederatie;
  • Deelname aan alle door de club structureel georganiseerde activiteiten (training wedstrijden) met uitzondering van de stages;
  • Korting wordt toegekend aan niet-structureel georganiseerde activiteiten zoals bv stages. Deze korting omvat: tien procent (10%) met een korting van maximum van vijftig euro (€ 50,00).

Artikel 4: Structuur

De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Het bestuursorgaan bestaat uit: maximum tien (10) werkende leden . Zij worden benoemd voor een termijn van twee (2) jaar door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen .

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en bestaat minimum uit alle werkende leden.

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het bestuursorgaan.

Alle bevoegdheden van deze organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

Artikel 5: Veilig en ethisch verantwoord sporten

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

–           Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen;

–           Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage;

–           Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag;

–           Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen;

–           Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen;

–           Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven op een beleefde manier;

–           Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

Als bijlage aan dit Intern Reglement worden volgende gedragscodes gevoegd en maken er integraal deel van uit:

         Gedragscode voor sporters

         Integriteit

         De tien geboden

 

Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.

Artikel 6: Tucht en sancties

Wanneer een lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.

Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.

Artikel 7: Sportspecifieke regels

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:

–           De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden die administratief in orde zijn bij de Koninklijke Belgische Hockey Bond (afgekort: KBHB) (verzekerings-technisch) voor het lopende seizoen of op uitnodiging van de club aanwezig mogen zijn (testende nieuwe leden, gastspelers).

–            Hockey etiquette

Gelieve geen kauwgom op het terrein achter te laten. Roken op het terrein is niet toegelaten. Sport gaat gepaard met emoties, toch willen wij van iedereen vragen zich rustig te gedragen en discussies over scheidsrechterlijke betwisting te vermijden. Zo kan iedereen zich concentreren en genieten van het spel. Drankbusjes, etensresten, papier of persoonlijke bezittingen ruim je op en neem je mee.

–           Scheidsrechters

Alle leden vanaf 14 jaar zijn verplicht hun scheidsrechter kaart te halen. In voorkomende gevallen kan de verantwoordelijke commissie verlangen dat een lid al op 15 jarige leeftijd deelneemt aan de scheidsrechter cursus en het examen. Spelers die in het bezit zijn van een scheidsrechter kaart zijn verplicht, als ze daarvoor opgesteld worden, de hun toegewezen wedstrijden te fluiten. Spelers die niet in het bezit zijn van de scheidsrechterkaart zijn verplicht als spelleiders op te treden bij de jongste jeugd indien ze daarvoor worden opgesteld.

 

Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels opgelegd aan de leden :

–           Kleding voorschriften tijdens wedstrijden:

De officiële wedstrijd outfit draag de kleuren oranje – navyblue. Het is voorzien van clublogo en van de hoofdsponsors. Deze outfit kan bekomen worden via de webshop en is verplicht (shirt, short/rok en sokken) voor eender wie wedstrijd speelt (trainingspak is niet verplicht maar wel aanbevolen om een geheel te vormen). Alle leden horen zich correct te kleden als ze Arcus vertegenwoordigen.

–           Clubhuis/kantine

Toegang tot het clubhuis/kantine is enkel voorzien voor leden en bezoekers (familieleden of vrienden van leden vergezeld van een lid) van HC Arcus Zottegem, in het licht van activiteiten verbonden aan het doel van de VZW. De club is niet verzekerd voor activiteiten die niet verbonden zijn aan het doel van de VZW (hockey). HC Arcus streeft ernaar om alle wettelijke verplichtingen op te volgen. In het licht hiervan wordt er dus ook niet gerookt in de bar.

Artikel 8: Sponsoring

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

  1. Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via de website van de federatie.
  2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
  3. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  4. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

Artikel 10: Privacy

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeld opnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

Artikel 11: Wijziging van het interne reglement

 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuursorgaan van de vereniging.

 

De laatste wijziging vond plaats op 12 juli 2021.

 

Back To Top